Annons

Huawei och ZTE stängs ute från svensk 5G

Varken Huawei eller ZTE tillåts i de svenska 5G-näten. Nya produkter får inte användas och befintlig utrustning måste fasas ut före 2025.

Beskedet kom från PTS (Post- och Telestyrelsen) efter att både Försvarsmakten och Säkerhetspolisen avrått från att tillåta Huawei och ZTE. De telekombolag som är godkända som budgivare i frekvensauktionerna (Hi3G Access (Tre), Net4Mobility (Tele2 och Telenor), Telia Sverige och Teracom) får inte använda utrustning från Huawei och ZTE. Auktionen för 3,5 GHz-bandet drar igång den 10 november och kommer pågå i en dryg vecka.

– Jag är mycket glad över att vi fått fyra godkända budgivare i auktionerna, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på PTS. Detta borgar för en god konkurrens, snabb utbyggnad och god tjänsteutveckling. Att 5G-nät byggs på ett sätt som skyddar Sveriges säkerhet är också avgörande för den fortsatta digitaliseringen av samhället. Vårt nära samarbete med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen inför prövningen av sökande och tillståndsvillkor syftar till att säkerställa detta.

Förutom en formell prövning av att ansökningarna är kompletta och korrekta har en förhandsprövning genomförts i samråd med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, i enlighet med den nya lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 2020. Syftet är att säkerställa att radioanvändningen inte riskerar att skada Sveriges säkerhet.

De sökande har i samband med sin ansökan lämnat in underlag som beskriver till exempel ägarförhållanden och den planerade verksamheten utifrån ett antal principer som Försvarsmakten och Säkerhetspolisen tagit fram. För att omhänderta Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens bedömningar har PTS formulerat tillståndsvillkor som syftar till att skydda Sveriges säkerhet.

Villkoren innebär bland annat att:

* Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden inte får genomföras med produkter från leverantörerna Huawei eller ZTE.

* Om befintlig infrastruktur för centrala funktioner kommer att användas för tillhandahållande av tjänster i de aktuella frekvensbanden ska en avveckling av produkter från Huawei och ZTE vara genomförd senast den 1 januari 2025.

* Om centrala funktioner är beroende av personal eller funktioner som är placerade i utlandet ska sådana beroenden avvecklas och, om nödvändigt, ersättas med funktioner eller personal placerade i Sverige. Detta ska vara genomfört senast den 1 januari 2025.

Centrala funktioner innebär i dessa fall radioaccessnät (antenner och basstationer), transmissionsnät (transport av trafik mellan accessnät och kärnnät), kärnnät (med funktioner för bl. a. tjänsteproduktion, kunddata och fakturering) och drift- och underhållsnät för övervakning och styrning.

Comments are closed.