Annons

Elektromagnetiska störningar från solelanläggningar

Intresset och marknaden för solel växer för närvarande snabbt och tusentals nya anläggningar byggs varje år i landet. Samtidigt har en diskussion kring solelanläggningar som en potentiell källa till elektromagnetiska störningar tagit fart. Nu startar RISE, i samarbete med Högskolan Dalarna, Swedavia och Friendly Power AB upp ett forskningsprojekt för att utreda emissioner ifrån solelanläggningar.

– Möjligheten att producera el med solceller har förbättrats väsentligt de senaste åren, säger Urban Lundgren, projektledare på RISE. Men nu förs också en diskussion om att solelanläggningar kan bidra till en ökad risk för att radiokommunikation påverkas eller att känslig elektronisk utrustning fungerar felaktigt. Forskning inom det här området har hittills varit lågt prioriterad, samtidigt som studier av utrustning på solelmarknaden pekat på förekomsten av kvalitetsbrister vad gäller elektromagnetiska störningar, EMC. Genom vår forskning vill vi ersätta ovisshet med kunskap och förmedla hur elektromagnetiska störningar kan hanteras för att undvika problem.

Ovissheten kring elektromagnetiska störningar medför en försiktighet i hur man förhåller sig till satsningar på solcellsinstallationer. Det finns inga tydliga rekommendationer för hur EMC-problematik med strålade radiofrekventa störningar ska förebyggas, och detta har medfört begränsningar i utbyggnaden av solel i närheten av till exempel försvarets anläggningar, flygplatser, sjukhus och annan samhällskritisk infrastruktur med känslig elektronik.

– Vi vill visa hur utformningen av installationen påverkar EMC för den färdiga anläggningen och sprida den informationen till solcellsinstallatörsbranschen. RISE ska utveckla en metodik för att verifiera emissioner från solelanläggningar och ge bättre insikt i störningarnas omfattning och karaktär. I samarbete med Högskolan Dalarna ska sedan solelanläggningar byggas upp och verifieras med mätningar för att ge förståelse kring hur den tekniska utformningen och val av utrustning påverkar anläggningens totala emissioner, såväl strålande som nätbundna.

Inom projektet kommer man att kondensera kunskapen till lättillgängligt underlag för branschen. Man kommer att ta fram tydliga riktlinjer för utformning av nya anläggningar, tillvägagångssätt för utvärdering av befintliga anläggningar, rekommendationer kring säkerhetsavstånd, samt information till utbildning av installatörer och beställare.

Comments are closed.