Sammanför två världar

Informatikerns fält ligger mellan dataingenjörens och samhällsvetarens och datorn ses som ett verktyg men forskningens grundtanke är att förändra människors vardag.

Kai Wistrands avhandling, som är den första i informatik vid Örebro universitet, för samman två olika kunskapstraditioner och formulerar en utvecklad syn på systemutveckling. Förhoppningen är att göra det enklare för metodanvändare. Informatikämnet vid Örebro universitet undersöker arbetet rörande utvecklingen av olika informationssystem. Att skapa system som är kapabla att tillgodose kundens krav kräver effektiv design för att kunderna verkligen ska få det system de beställt.

Syftet med Kai Wistrands forskning är en back-to-basic inställning till hur man kan betrakta systemutvecklingsmetoder. Avhandlingen föreslår att metoder bör betraktas som bestående av ett antal delar som var och en för sig förklarar sin rationalitet men som även tillsammans kan förklara en sammanhängande kedja av rationalitet genom en hel systemutvecklingsprocess. Om man har en gemensam metodkomponentsyn blir det lättare för forskare och praktiker att utbyta information och idéer. I förlängningen är det en hjälp för att göra det enklare att skapa bättre informationssystem.

Forskningen kring systemutvecklingsmetoder är delad i två olika falanger. Det mer traditionella Information Systems Development, ISD, fokuserar på problem och teoretiska eller filosofiska aspekter. Den andra falangen, Method Engineering (ME), som Kai Wistrand har sin bakgrund inom, är mer praktiskt orienterad och är inriktad på att lösa problem. Skillnaderna har gjort att de två falangerna ofta har beskyllt varandra för att missa aspekter som betonas inom det egna forskningsområdet. Kai Wistrand vill skapa en gemensam grund genom sin analys av de båda fältens svagheter och styrkor.

– Man kan säga att ISD syftar till att göra rätt saker men ME syftar till att göra saker på rätt sätt. Om man blir medveten om de här problemen kan man göra rätt saker på rätt sätt, säger Kai Wistrand.

Comments are closed.