Kontinuerliga innovationssatsningar mer lönsamma

Att satsa på forskning och utveckling lönar sig – speciellt om satsningarna hålls i gång även under konjunktursvackor. Håller de uthålliga företagen dessutom till i Stockholm kan de också räkna med en positiv storstadseffekt på produktiviteten.

Det visar forskare på CESIS, ett forskningscentrum som på några få år uppges ha etablerat sig som ledande inom innovationsforskning.

CESIS, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, startades av KTH och Handelshögskolan i Jönköping för sju år sedan.

– Vi rör oss i ett spänningsfält mellan teknik och ekonomi, framtidsfrågor kopplade till innovation och entreprenörskap, förklarar Hans Lööf, en av KTH:s nya professorer och forskare på CESIS.

Tillsammans med centrets föreståndare Börje Johansson, har han bland annat studerat hur företags produktivitet påverkas av uthålligheten i satsningar på forskning och utveckling. Företag som bedrev innovationsverksamhet kontinuerligt under en 10-årsperiod jämfördes med företag vars innovationsansträngningar var mer oregelbundna. Studien visar att de innovationsuthålliga företagen skapade omkring 10 procent högre förädlingsvärde per anställd och år.

– Att hålla på med innovation kontinuerligt, varje år, skapar nämligen två saker, nya produkter och kunskap. Och bägge har mycket stor betydelse, konstaterar Hans Lööf.

De innovationsbenägna företagen vinner ytterligare på att vara lokaliserade till en storstad, allra helst till Stockholm. En orsak är att femtio procent av Sveriges forskning och utveckling sker i Mälarregionen. Men dessutom bidrar rörligheten på storstadens arbetsmarknad till att kunskapen sprids effektivare. – I Stockholm byter människor arbete mycket oftare och bär då med sig kunskap till en ny arbetsplats. Att man byter jobb oftare innebär också att chansen är större att hamna på den arbetsplats där man får mest ut av sin kompetens.

Företag som bara gör sporadiska satsningar på innovation har däremot mindre nytta av storstadsmiljön. Och de som inte gör några innovationssatsningar alls, har heller ingen nytta alls, av storstaden. Omkostnaderna blir också högre i större städer påpekar Hans Lööf.

– Slutsatsen är ju inte att alla innovativa företag ska flytta till Stockholm. Däremot kan man försöka sprida storstadseffekten utanför storstäderna till exempel med hjälp av kunskapsintensiva konsultföretag, säger Hans Lööf.

CESIS kom till efter en utlysning från Vinnova av fyra svenska centrumbildningar för innovationsforskning. I dag är ett 30-tal personer, varav ungefär hälften i Stockholm och hälften i Jönköping, knutna till centrat. Föreståndare är Börje Johansson, professor vid Handelshögskolan i Jönköping.

Centrat är bas för en masterutbildning ”Economics of innovation and growth”. Nyligen utsågs CESIS till ett av tre center som får finansiering för en ny omgång från Vinnova. Det innebär ett anslag på 9 miljoner kronor fram till 2013.”Outstanding at the forefront of international research” var omdömet från den expertpanel som kallats in i samband med utlysningen.

Comments are closed.