IVAs inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Inrätta strategiska forsknings- och innovationsområden (SFIO) för att bemöta de stora samhällsutmaningarna. Öka resurserna till industriforskningsinstituten och ge dem en tydligare roll i exempelvis EU-program. Och satsa på starka forskargrupper. Detta är några av förslagen från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) inspel till nästa års forsknings- och innovationsproposition.

Regeringen har bett om inspel från Kungl. Ingenjörsakademien (IVA) inför beredningen av den forsknings- och innovationspolitiska proposition som bör komma att presenteras hösten 2012.
– Vi har framför allt utgått från ett innovationsperspektiv när vi utformat inspelet, säger IVAs vd Björn O. Nilsson. Akademin är visserligen mycket viktig i det ekosystem som bygger upp innovationskraften, till exempel för kompetensförsörjning. Men bara en mindre andel av innovationerna kommer direkt från upptäckter som görs inom den akademiska forskningen.
Bland annat föreslår IVA att staten inrättar strategiska forsknings- och innovationsområden, till skillnad från enbart strategiska forskningsområden (SFO), som introducerades i förra propositionen. Sådana områden – SFIO – skulle möjliggöra satsningar och prioriteringar från regeringen för att kunna stödja hela forsknings- och innovationskedjan. SFIO bör till stor del inriktas på att finna konkreta lösningar för de så kallade globala utmaningarna.
IVA föreslår en igångsättning av SFIO med inriktning på att utveckla lösningar inom följande områden:
* Åldrande befolkning
* Hållbara attraktiva städer
* Framtidens hälsa och sjukvård
* Konkurrenskraftig produktion
* Informationssamhället 3.0
* Hållbar energiproduktion och användning
Utöver idén om SFIO föreslår IVA bland annat att även ”fri” forskning bör koncentreras till slagkraftiga forskargrupper, som bör ges rikliga resurser. Lärosätena bör också i högre grad profileras utifrån sin utvecklingskapacitet och övriga förutsättningar. Vidare bör industriforskningsinstituten ges ytterligare bättre resurser, i linje med möjligheterna för motsvarande institut utomlands. Enprocentsmålet för statligt finansierad forskning bör dessutom snarast söka uppnås (nuvarande nivå är enligt officiell statistik 0,89 procent av BNP). Och samverkan mellan näringsliv och akademi bör stärkas väsentligt.
– Vi hoppas nu på fortsatt intresse för IVAs synpunkter från närings- och utbildningsdepartementen även i det fortsatta propositionsarbetet, säger Björn O. Nilsson.

Comments are closed.