Förstärkt IT-incidentberedskap

För att stärka samhällets informationssäkerhet och förmåga att förebygga och hantera IT-incidenter har regeringen beslutat lägga uppdrag inom detta område på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarets radioanstalt (FRA).

New layer…

I samhället finns det behov av en administrativ och teknisk infrastruktur för informationsdelning och respons där samtliga aktörer av betydelse för informationsinfrastruktur bör finnas representerade. Enligt ett av flera uppdrag ska MSB därför lämna förslag på hur en säker digital informations- och kommunikationsinfrastruktur för myndigheter, kommuner och landsting kan skapas.
 
Uppdraget handlar inte om att bygga helt ny infrastruktur. Systemet ska närmast bygga på samt nyttja befintlig infrastruktur. MSB ska genomföra uppdraget i samråd med andra berörda aktörer bland andra de som ingår i SAMFI (Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk, Post- och telestyrelsen, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen), Totalförsvarets forskningsinstitut, Skatteverket samt Delegationen för e-förvaltning.

Comments are closed.