Annons

Net Insight reducerar kostnaderna

Net Insight reducerar kostnaderna och gör en mindre organisationsförändring. Åtgärderna är en följd av den omorganisation som gjordes i oktober 2018. Kostnaderna beräknas minska med ca 25 MSEK på årsbasis och innebär även vissa förändringar i koncernledningen.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet kommer att belastas med cirka 43 MSEK för avsättningar och nedskrivningar, primärt avseende aktiverade utvecklingsutgifter.
För att förbättra lönsamheten, öka effektiviteten och ge utrymme för fortsatta investeringar genomför Net Insight en rad åtgärder. Den gemensamma säljorganisationen reduceras och överförs till de olika produktenheterna. Ledning, administration och andra funktioner kommer att rationaliseras. Målsättningen är att minska kostnaderna med cirka 25 MSEK, och totalt berörs ett tjugotal personer globalt. Besparingsprogrammet kommer att slutföras under det första kvartalet 2019.
Under slutet av 2018 har en översyn av produktutbudet gjorts. Aktiverade utvecklingskostnader kommer att skrivas ner med cirka 36 MSEK. Detta avser en satsning på en produkt för ett marknadssegment som inte tog fart.
Företaget ser fortsatt positivt på utsikterna för befintliga lösningar. Nimbraportföljen är konkurrenskraftig och utvecklas kontinuerligt för att driva marknaden. Också ScheduALL och Sye utvecklas positivt.
Rörelseresultatet för de fjärde kvartalet kommer att belastas med ca 43 MSEK primärt avseende nedskrivningen av utvecklingskostnader om 36 MSEK, men även av lageromvärdering samt strukturkostnader för personalminskningar. Omsättning och rörelseresultatet för det fjärde kvartalet, inklusive ovan nämnda kostnader, beräknas preliminärt till 106 MSEK respektive -58 MSEK. Kostnader för personalminskningar bedöms påverka rörelseresultatet för det första kvartalet 2019 med 3 – 5 MSEK.
Organisationsförändringarna kommer att träda i kraft den 1 februari 2019. Koncernledningen består från och med nu av:
Henrik Sund, VD; Pelle Bourn, CFO; Ulrik Rohne, VP Media Networks; Filippa Hasselström, VP OTT; Judy Fick, VP Resource Optimization; Marcus Sandberg, VP MarCom och Anna-Karin Berry, tf Head of People.

Comments are closed.